Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky prodeje a poskytování služeb společnosti RADWAG Váhy s.r.o.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti RADWAG Váhy s.r.o., IČ 03606007, (dále jen „RV“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě vaší objednávky.

Vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (Zákon č.89/2012 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších novel.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž odesláním objednávky kupující s těmito podmínkami souhlasí. 

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 Tyto všeobecné podmínky a další dodatečně sepsané podmínky související s vaší objednávkou nebo servisní smlouvou představují smlouvu mezi vámi, kupujícím určitého zařízení (včetně dílů a dalšího příslušenství) nebo služeb (dále jen „Kupující“) a námi, subjektem RADWAG Váhy, uvedeným na cenové nabídce, potvrzení objednávky, servisní smlouvě, faktuře nebo jiném druhu dokumentu, který od nás obdržíte (dále jen „RV“). Práva a povinnosti stanovené touto smlouvou platí pro zakoupení zařízení a služeb uvedených v objednávkové dokumentaci RV. Všeobecné obchodní podmínky odlišné od těchto nebo upravené znění těchto podmínek platí pouze na základě písemného souhlasu obou stran. Všeobecné obchodní podmínky dle předlohy Kupujícího, včetně standardních podmínek nákupu a dokumentů předložených servisním zástupcům RV, nejsou součástí této smlouvy.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. UDĚLENÍ LICENCE 

UDĚLENÍ LICENCE – Není-li v platnosti EULA, uděluje RV Kupujícímu nevýhradní, nelicencovatelné a nepřevoditelné právo k použití softwaru, objednaného výhradně pro interní potřeby Kupujícího. Kupující není oprávněn provádět rozbor softwaru, poskytnutého mu na základě licence ze strany RV.

  

 1. DANĚ

Vyžaduje-li to místní právní úprava, je RV oprávněna zahrnout daň do faktury zaslané Kupujícímu a Kupující je povinen tuto daň uhradit. Výjimku představují případy, kdy Kupující předloží RV platný doklad o osvobození od daně. Pokud se později prokáže, že je doklad o osvobození od daně, poskytnutý RV Kupujícím, neplatný, je Kupující povinen dříve neuhrazenou daň uhradit.

  

 1. NÁKLADY NA DODÁNÍ A ZPŮSOB PLATBY 

Náklady na dodání jsou vypočítány dle charakteru objednávaného produktu před odesláním objednávky. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží, dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti při osobním odběru zboží nebo služeb

- v hotovosti na dobírku při převzetí zboží od dopravce

- bezhotovostním převodem předem na účet prodávajícího

 

 1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zařízení a softwarové licence, u nichž byly provedeny úpravy, přizpůsobení nebo konfigurace ve prospěch Kupujícího, nelze vrátit, pokud neexistuje platný nárok ze záruky. Taková zařízení nebo software nelze ani opravit. Kupující není oprávněn vrátit zařízení, které bylo upraveno, poškozeno, použito nebo dříve montováno. S výjimkou případů, kdy na straně RV dojde k chybě nebo Kupující uplatní platný nárok ze záruky

  

 1. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY 

Na základě písemného schválení ze strany RV je Kupující oprávněn zrušit svou objednávku před expedicí zařízení nebo softwaru. V případě zrušení objednávky Kupujícím uhradí tento, bez ohledu na důvod, RV veškeré opodstatněné náklady a výdaje, které RV vznikly před doručením oznámení o zrušení objednávky, a navíc též obvyklý zisk RV z podobných činností. Minimální poplatek za zrušení objednávky činí 25 % ceny.

  

 1. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUKY: Neexistuje-li zvláštní písemná záruka, poskytnutá Kupujícímu ze strany RV, poskytuje RV na zařízení a služby záruku výhradně dle ustanovení tohoto oddílu. V plném rozsahu, umožněnému platnou právní úpravou, se RV zříká veškerých záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných.

 ZAŘÍZENÍ – Za běžného použití poskytuje RV záruku na: (i) vady provedení a materiálů použitých k výrobě zařízení, dodaných RV, s výjimkou náhradních dílů, v trvání 24 měsíců od první montáže / prvního použití, nebo data expedice z provozovny RV. Budou-li uvedené vady zjištěny a oznámeny v záruční lhůtě, RV dle svých možností vrátí Kupujícímu částku odpovídající kupní ceně, provede výměnu zařízení, nebo odstraní vadu dodáním náhradních dílů a zajištěním potřebných prací zdarma. V případě oprávněných záručních nároků se cestovné účtuje dle platného ceníku RV.

 SLUŽBY – RV poskytuje záruku na služby provedené odborně a v souladu s praxí obvyklou v daném odvětví. Bude-li ve lhůtě 30 dnů po dokončení prací zjištěna jakákoli nesrovnalost, o níž Kupující neprodleně písmeně informuje RV, zajistí RV nezbytný servis, konzultaci nebo poskytne pokyny k odstranění této nesrovnalosti.

  

8.1. Převzetí zboží

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu.

Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře, nebo v sekci kontakt.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a 2165 - § 2174 občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány. 

  

8.2. Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu). Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci, nebo v reklamě, v souladu s jinými právními předpisy, uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Právo z vadného plnění nelze uplatnit v těchto případech:

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  c) u použité věci na vadu, odpovídající míře používání, nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  d) vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající, nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě, nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy, nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti, nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy působilo spotřebiteli značné obtíže. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán a jedná-li se o věc, prodávanou za nižší cenu, nebo o věc použitou, má kupující, místo práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba, určená k provedení opravy, která je v místě prodávajícího, nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba, takto určená k opravě, provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost). 

Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení, nebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci, nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas, nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.3. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby, nebo doby použitelnosti věci na obalu, nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu, po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

 

 1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost RADWAG Váhy s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

9.1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost RADWAG Váhy s.r.o., se sídlem Lidická 55,
787 01 Šumperk, identifikační číslo: 03606007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60650 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování RADWAG Váhy s.r.o., Lidická 55,
787 01 Šumperk, adresa elektronické pošty obchod@radwag.cz, telefon +420 583 210 016.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

9.2. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 1. a) splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 2. b) splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

9.4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

9.5. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

9.6. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

  

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: obchod@radwag-vahy.cz
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce, nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu, nebo na emailovou adresu: adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

V Šumperku dne 1. 12. 2021.

Platnost VOP od 1. 12. 2021; ve finální podobě schválil: Petr Babica, jednatel

Nechte si zasílat novinky. Stačí když sem napíšete Váš email.

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.